Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Комбиниран курс по Английски език

Комбиниран курс по Английски език
  • Продължителност Стандартен
  • Начало от 15.09 до 17.05
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Цена 285.00 лв.
Описание на курса

Комбинираният курс е подходящ за ученици, които имат желание за положат зрелостен изпит по английски език и след това да кандидатстват в български университети с него. Въпреки че английският език е един и знанията на над средните нива се явяват задължителен елемент, форматът на кандидатстудентските изпити трябва да бъде отработен, тъй като във всеки университет има разработен индивидуален изпит. Курсът комбинира изискванията както на зрелостните изпити, така и на всички български университети. В курса се работи по всички формати, поради което изискванията към курсистите са минимално средно ниво на владеене на чуждия език спрямо общата европейска езикова рамка. С други думи всеки кандидат, който желае да се запише, трябва да бъде на минимум ниво Intermediate, за да успее да се справи с поставените задачи. Поради тази причина, само за този вид курс се прави входящ тест преди записване. При неуспех Родина не записва тези кандидати, тъй като не е възможно за няколко месеца да се подобри нивото до Advance.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е всеки курсист да придобие езиковите знания и умения, необходими за отличното представяне на изпитите по направление. В тази връзка техните задачи са свързани с: възприемането и разбирането на английската реч, разбиране при четене и с писмено изразяване. Тези три основни компонента трябва да бъдат овладени от курсистите чрез перманентния учебен процес и заложените упражнения в него.

Планирани резултати от курса

Резултатите са свързани със знанията на курсистите, които те трябва да придобият, а именно – те трябва да:
1.) усвоят материала, предвиден за средните училища;
2.) могат активно да четат и слушат, т. е. да разбират естествена английска реч;
3.) се изразяват правилно, писмено и устно, на английски език, като се съобразяват с фактора време.

По-конкретно всеки курсист трябва да използва минимум 10 000 най -често употребявани в английския език думи, както и да знае и прилага до съвършенство граматиката на езика.

Процес на обучение

Курсът започва с основен преговор на граматиката в английския език. След него се започва работа по формата на конкретните изпити. Въпреки че някои от тях се припокриват, трябва задължително да се отдели специално внимание на диктовките, съчиненията и тестовете. Предоставят се материали за работа в клас и за домашни задачи. Всяка седмица се задават задания за самостоятелна работа. Учебният процес е последователен, което създава навик за учене и преговаряне. Допуснатите грешки се обсъждат с цел тяхното намаляване.

Контрол на обучението

Всяка седмица се правят тестове, диктовки или друг вид контролни работи. За домашна работа се задават тези за есета и съчинения. Набляга се върху всички елементи на зрелостния изпит и на кандидат-студентските изпити, с оглед тяхното отиграване и формиране на бърза реакция. Към програмата са включени и пробни изпити, с чиито резултати курсистите имат възможност да отчетат своите способности към момента. Всички тестове и контролни работи от работата в час се събират в отделни досиета за всеки курсист, с цел открояване на най-често правените грешни от тяхна страна. Пропуските следва да бъдат отстранени чрез допълнителна работа.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+