Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”

Курс по Журналистика – подготовка за писмен и устен изпит по журналистика – СУ „Св. Климент Охридски”
  • Продължителност Стандартен
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 30.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2009-09-11
Описание на курса

Курсът по журналистика обхваща подготовка за писмен и устен изпит, които се полагат при кандидатстване в три специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Кл. Охридски” - Журналистика, Връзки с обществеността и Книгоиздаване. Курсистите работят с преподавателите и по двете направления, като спазват насоката, която им се дава. Постоянно се дават теми за домашна работа, като се акцентира върху интерпретацията на задаваните проблеми. Кандидатите трябва да постигнат високо ниво на знания, както и обща и езикова култура.

Цели и задачи на обучението

Основната цел е кандидат-студентите да се подготвят за тънкостите, които се задават на писмения и устния изпит, т. е. всеки курсист да може да формулира собствена, оригинално изразена и базирана на общата им култура позиция, придържайки се към фактите, писмено и устно. Това изисква самостоятелно мислене и активност от страна на курсистите. Оригиналността може да бъде оценена висока, но не винаги. Именно поради тази причина основната задача на курса е да даде правилната посока, чрез която курсистите да изразяват своето мнение и лични възгледи. Особено важно е спазването на стройна структура на композиция, с ясно изведена теза.

Планирани резултати от курса

Планираните резултати са свързани с конкретните изисквания на Факултета по журналистика и масова комуникация, а именно след завършване на курса Вие ще: 1.) имате поглед върху съвременни проблеми на обществения, политическия, икономическия и културния живот на страната, намерили отражение в българския периодичен печат, радиото и телевизията; 2.) можете да извеждате и интерпретирате зададени проблеми; 3.) можете да представяте своите познания ясно, структурирано и оригинално; 4.) можете точно, бързо и конкретно да отговаряте на въпроси, с помощта на уменията за устно изразяване.

Процес на обучение

Процесът на обучение е разделен на две части – подготовка за писмен изпит и подготовка за устен изпит. Всеки детайл от тези две части трябва да бъде отработен съобразно индивидуалността на курсистите и спазваните стандарти на оценяване. Подготовката за писмен изпит се осъществява чрез обсъждане на теми и тези, както и различни начини за тяхното писмено излагане. Подготовката за устен изпит преминава чрез изграждане на комуникативни способности за изказване на дадена теза и нейната защита – доказване чрез определени начини. Особено се набляга върху качествата, необходими за работа в медиите, връзките с обществеността и книгоиздаването, които се оценяват от комисията.

Контрол на обучението

Контролът върху обучение се осъществява чрез редовните писмени работи, които се задават за домашна работа и за работа в час. При устната подготовка се дава оценка на представянето, които следва да бъде вписана в досиетата, за всеки курсист по отделно. Към курса се правят и проучвания по актуални за момента теми на обществения, политическия, икономическия и културния живот в българския периодичен печат, радиото, телевизията, интернет, както и тяхното правилно интерпретиране от гледна точка на журналистическите похвати.

Цени

Снимки

 

Подобни курсове за 12 клас

Google+