Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по История – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.

Курс по История – подготовка за СУ, Академия на МВР - София и др.
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2010-09-11
Описание на курса

Предназначение: Подготовка по История за кандидатстване с изпитен формат създаване на тема по даден исторически проблем

Курсът обхваща изпитните формати, които изискват създаване на текст по даден исторически проблем. Подготовката се осъществява чрез последователно взимане на исторически материал и неговото заучаване от страна на курсистите. Те имат за задача разработване на всяка една тема до постигане на отличен резултат. Освен исторически факти, на този курс се обръща особено внимание на структуриране на дадена тема, създаване на план-тезиси съобразно определена тема.

Цели и задачи на обучението

Целта на курса е курсистите да получат исторически знания, въз основа на които да умеят да създават аргументативен текст по определен проблем. Не на последно място в курса се обръща внимание на владеенето на книжовния български език, доколкото това е условие за създаване на правилен текст.

Планирани резултати от курса

Резултатите от курса са следните: 1.) ще можете да създавате ясна структура на изложение и да разкривате логическата връзка между историческите събития; 2.) ще можете да подбирате правилно фактологическия материал спрямо неговата систематизация в хронологическа последователност; 3.) ще можете да анализирате и да обобщавате въз основа на знания за определени събития, личности, явления и процеси; 4.) ще използвате напълно коректно историческата терминология;

Процес на обучение

Създадената методика на работа създава предпоставка за изграждане на знания и умения за интерпретация на историческите събития, тъй като на курсистите не се предоставят готови теми и разработки. Те имат план-тезиси, хронология на събитията и атласи за онагледяване и по-лесно запомняне на събитията. По този начин те трябва да изградят своя собствена представа и да го прекарат през своя мироглед. По този начин се създава възможност да бързо навлизане в изискванията за всяка тема и изграждане на последователност в учебния процес.

Контрол на обучението

В програмата курса ежеседмично се задават домашни задачи, като освен тях, са заложени и пробни изпити с цел поставяне в реална изпитна ситуация. Критериите за оценка са изчерпателността на фактологическия материал по зададената тема, постигане на точна хронология на събитията, явленията и процесите, логическа връзка на направените изводи и обобщения, както и езикова грамотност на изложението. Ако даден курсист не постига отлични резултати спрямо тези критерии, той следва да направи преговор и отново да направи последваща проверка.

Цени

Снимки

 

Google+