Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Курс по История – подготовка за тестови изпити

Курс по История – подготовка за тестови изпити
  • Продължителност от 6 до 9 месечни
  • Интензивност Стандартен
  • Хорариум 132.00 часа
  • Записване от 2009-05-01 до 2010-09-11
Описание на курса

Предназначение: Подготовка кандидатстудентски изпити под формата на тест (УНСС, СА „Д. Ценов” Свищов и др.)

Курсът преминава през всяка една историческа тема от развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в. Тъй като основната цел е явяването на тестови изпит, задължително се разглеждат и тренират различни стратегии за решаване на тест по история. Освен различни и последователно подредени исторически факти и събития, всеки курсист има възможност да реализира своите знания на редовните тестове, които се правят всяка седмица.

Цели и задачи на обучението

Трябва да знаете, че не е възможно да решите тест по каквато и да е било дисциплина, ако не познавате материала по нея. Това е в пълна сила за историята, тъй като трябва да покривате определени знания и умения за разсъждаване. Целта е постигнатите знания да бъдат реализирани в тестове, т. е. освен да решите вярно даден тест, това да стане и максимално бързо. Това е задача на всеки курсист – да реализира своите знания за минимално време, тъй като тестът е проверка на коректното използване на историческата терминология в някои случаи за време.

Планирани резултати от курса

В програмата на курса са заложени следните резултати: 1.) постигане на отлични познания по фактологическия материал, заложен в учебната програма по История на България; 2.) постигане на отлични знания и умения за познаване на точна хронология на събитията, явленията и процесите, които са предмет на анализ и оценка; 3.) изграждане на ясна и точна представа за връзки между отделни исторически събития; 4.) познаване на конкретни детайли от Българската история.

Процес на обучение

Всяка една тема се представя последователно като за домашна задача всеки курсист трябва да заучи разгледаната тема. С предоставените хронология, атласи и извори, историята се представя по различен начин – чрез конкретни детайли, събития и факти. Всяка седмица се правят тестове въз основа на взетия материал. За допълнителна самоподготовка се предоставят допълнителни тестове. След всеки раздел (Средновековие, Възраждане и Нова история) се правят обобщаващи тестове и обобщения.

Контрол на обучението

С ежеседмичните тестове всеки курсист изгражда система за самооценка и контрол на своето обучение. Заинтересованите могат да проследят развитието на даден курсист чрез тестовете и постигнатите резултати от тях. Всеки тест се обсъжда в час, с цел недопускане на евентуални грешки.

Цени

Снимки

 

Google+