Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Започна конкурсът „Млад икономист-2011”, в който могат да участват и студенти

1
2
3
4


Започна конкурсът „Млад икономист-2011”, организиран от Съюзът на икономистите в България съвместно със ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" и провеждан по случай Деня на       икономиста - 11 юни. Съревнованието е на тема „ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ЗАЩИТА И СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА”. В конкурса „Млад икономист-2011г.” могат да участват всички  лица до 35 годишна възраст (самостоятелно или в колектив), завършили средно образование, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката; образованието; практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти от висшите учебни заведения и колежите в България.

 

Условията на конкурса включват и това, че всеки автор или колектив може да участва с по една разработка. Докладите трябва да бъдат написани на български език. Задължително условие е пълният текст на разработката да бъде до 10 стандартни номерирани машинописни страници, вкл. фигурите и таблиците, като никъде в текста не се посочва името на автора. Разработката трябва да бъде подготвена за пряко репродуциране на лист А4 (210 х 297 мм). Отпечатването да бъде на лазерен принтер с шрифт Times New Roman, 14 пункта. Заглавието е с главни букви, центрирано и с удебелен шрифт. Изложението започва след три празни реда, като всеки абзац е с 1 см отстъп и двустранно изравняване. Докладите трябва да бъдат представяни в два екземпляра на хартиен носител. Участниците в конкурса посочват следните лични данни на отделна страница извън текста на представените доклади: трите си имена и ЕГН, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail, месторабота (адрес и служебен телефон, домашен адрес (телефон). Асистентите, докторантите и студентите посочват висшето учебно заведение, катедра, специалност, а студентите - и  факултетен номер и курса.

 

Крайният срок за конкурса за представяне на разработките е най-късно до 20 април, 2011г. на адрес: София 1000, ул.”Г.С.Раковски” номер 108, Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2011г. За справки и допълнителна информация: тел. 987-18-47; e-mail: economics@financebg.com или  unieconom@abv.bg

 

Парични награди обявяват организаторите на конкурса, в съответствие с правилата за оценяване на разработките: Почетни награди - Първа награда: Почетна грамота и 700 лв, Втора награда: Почетна грамота и 450 лв. и Трета награда: Почетна грамота и 250 лв. Поощрителна награда - грамота за успешно участие – която се дава на всички номинирани лица, получили най-малко 30 точки, и при класирането не са отличени с друга награда. На участниците в конкурса се дават и предметни награди по преценка на спонсора. Наградите на победителите в конкурса „Млад икономист-2011г.” ще бъдат връчени на тържественото честване Деня на икономиста – 11 юни. Неполучените на 11 юни награди се получават само в офиса на Съюза на икономисти в България, на горепосочения адрес.

 

Правилата на конкурса „Млад икономист-2011” за оценяване на разработките депозирани от участниците са следните. Първо - представените за конкурса разработки се оценяват от комисия в състав от двама рецензенти. Всеки рецензент самостоятелно поставя своите оценки по показателите, посочени в по-горе, след което двамата рецензенти представят съгласувано една обща оценка. Второ - оценяването на конкурсните разработки се извършва по пет показателя: Съдържателност  (от 0 до 10 точки), Научен подход (от 0 до 10 точки), Оригиналност (от 0 до 10 точки), Стил/изложение (от 0 до 10 точки), Практическа приложимост (от 0 до 10 точки).

 

До класиране за награди се допускат участници, разработките на които са получили най-малко 30 точки по всички показатели, в съответствие със съгласуваната обща оценка на рецензентите. На рецензентите се изпращат за оценяване получените разработки без имената на авторите. Крайното класиране за обявените награди се извършва според броя на общо получените точки, при спазване на гореизложените изисквания.

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+