Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Започват проектите по програмата Еразмус Мундус

1
2
3
4


Програмата Еразмус Мундус има за цел да подпомага развитието на европейското висше образование. Тя спомага за кариерното развитие на студентите и работи в полза на междукултурното и международното разбирателство и сътрудничество. Еразмус Мундус цели да инициира структурното сътрудничество между висшите учебни заведения и предлагането на възможно най-добро качество в сферата на висшето образование, като създава типично европейска добавена стойност и привлекателност както в ЕС, така и извън него с оглед създаването на центрове за високи постижения. Също така програмата допринася за взаимното обогатяване на обществата чрез развиването на квалификациите на жени и мъже, така че те да разполагат с подходящи умения и да са с широк кръгозор и международен опит, посредством насърчаване както на мобилността за най-талантливите студенти и преподаватели от трети държави, така и за най-талантливите европейски студенти и преподаватели. Инициативите на Еразмус Мундус целят да спомагат за развитието на човешките ресурси и капацитета за международно сътрудничество на висшите учебни заведения с трети държави посредством увеличаване на мобилността между Европейския съюз и трети държави и да подобряват да подобри достъпността и да очертават профила и видимостта на европейското висше образование по света, както и привлекателността му за граждани на трети държави и за гражданите на ЕС.

 

Проекти на Еразмус Мундус ще има отворени за кандидатстване от българска страна за следващата 2011 година. До тях по принцип се допускат такива типове кандидати като: европейски висши учебни заведения, университети от трети държави, физически училища, научноизследователски организации и такива, действащи в сферата на висшето обучение.

 

Кандидатстване за Еразмус Мундус означава готовност за включване в следните дейности, които са специфичен периметър на инициативата. На първо място това са съвместните програми по Еразмус Мундус, окуражаващи сътрудничеството между висшите училища и преподавателския персонал в Европа и в трети държави посредством създаването на центрове за високи постижения и развитие на висококвалифицирани човешки ресурси. Те имат два сегмента - Магистърски курсове "Еразмус Мундус" и Съвместни докторантури "Еразмус Мундус". Втората дейност са партньорствата "Еразмус Мундус". Тя е насочена към насърчаването на структурното сътрудничество между висши училища от Европейския съюз и трети държави чрез поощряване на мобилността на всички нива на обучение за студенти за бакалавърска и магистърска степен, докторанти, изследователи, академичен състав и административен персонал. Партньорствата включват две направления – такива с държави,  обхванати от ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП и сътрудничество със страни и територии, обхванати от Инструмента за индустриализирани държави.

 

Европейското висше образование и неговото популяризиране е третото действие по програмата Еразмус Мундус. То има за цел да насърчава европейското висше обучение чрез мерки за повишаване на привлекателността, имиджа, престижа, видимостта и достъпността му. Също така въпросното действие предоставя подкрепа за транснационални инициативи, проучвания, проекти, прояви и други действия, свързани с международното измерение на висшето образование във всички негови аспекти. Дейностите по него могат да имат различни форми: конференции, семинари, работни срещи, проучвания, анализи, пилотни проекти, награди, международни мрежи, изготвяне на материали за публикация, разработване на информационни, комуникационни и технологични инструменти и могат да се реализират навсякъде по света.

 

Еразмус Мундус е обвързана със следния бюджет. Относно съвместните програми, сегашната покана за представяне на предложения няма пряко бюджетно въздействие за 2011 г. Тя има за цел да се извърши подбор на: за действие 1A - около 10 нови заявления и най-много 22 подновени заявления и за действие 1Б - около 10 нови заявления. Относно партньорствата "Еразмус Мундус" общата налична сума за настоящата покана е около 95,6 млн. евро и има за цел да осигури минимален поток на мобилност от 3265 лица. По поднаправление 1 сумата съответно е 89,3 млн. евро и има за цел минимална мобилност на 3125 лица, а по поднаправление 2 - 6,3 млн. евро и има за цел минимална мобилност на 140 лица. Относно популяризирането на европейското висше образование сегашната покана цели да избере около 6 проекта като общият бюджет е 1,3 млн. евро. Финансирането не може да превишава 75 процента от сумата на общите допустими разходи, а крайният срок е 29 април 2011 година.

 

Допълнителна информация, формуляри, параметри на програмата и насоки за кандидатстване:

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2010:341:SOM:BG:HTML

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php

 

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

 

РОДИНА - България,

гр. София 1000

ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1

Телефони: +359 2 988 86 04

+359 887 099 730

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:office.bery1@gmail.com

 

РОДИНА – България,

гр. Варна 9000,

ул. Любен Каравелов № 6

Телефони: 07001 84 48

0885 31 24 60

Факс: +3592 950 25 11

E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+