Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

University of Humanistic Studies - UvH

University of Humanistic Studies - UvH

University of Humanistic Studies (Universiteit voor Humanistiek, UvH) е един от най-интересните холандски университети и е най-новият в страната на лалетата (създаден е през 1989 година). Университетът за хуманистични науки предлага на кандидат-студентите от целия свят някои уникални бакалавърски и магистърски програми за сферата на висшето образование в Нидерландия. Така, например, висшето учебно заведение с основен академичен корпус, намиращ се в град Утрехт, провежда специализации по Хуманистични науки (Humanistic Studies), както и по Етика на грижата (Ethics of Care) и т.н.

Universiteit voor Humanistiek е единствен по рода си сред университетите в Холандия, защото предлаганото от него висококачествено висше обучение се опира преимуществено на хуманистичната традиция, съчетавайки в основата си области на академичното знание като философия, етика, социология, социални грижи, религия и много други. Образованието предлагано от UvH се занимава предимно с етически и морални проблеми, пречупени през призмата на проблематиката за мястото и ролята на човека в съвременния свят. От друга страна, то няма единствено теоретична насоченост, а я съчетава с развиването на конкретни професионални умения и личностни качества, с оглед на пълноценната кариерна реализация на студентите в международен план.University of Humanistic Studies се ползва с изключителната финансова подкрепа на холандското правителство и на множество други официални административни институции и неформални организации от страната на лалетата. Хуманизмът, който стои в основата на академичната му дейност, има две базисни страни – смисълът на живота и хуманизацията му. В рамките на първата, студентите се занимават с философските и етични въпроси за мястото на личността в света, нейната социална детерминизация и т.н. Въз основа на втората базисна посока за разгръщане на образователния процес в Universiteit voor Humanistiek, учащите се изучават конкретните практики и възможности за хуманизиране на нашия свят, за борба с насилието, бедността, несправедливостта и множеството съвременни проблеми на глобалното село и т.н. Въпреки, че повечето програми и курсове в университета засега са на холандски език, има и такива на английски и поради уникалния за Нидерландия характер на неговите специалности, през последните години този ВУЗ се радва на немалкия интерес на кандидат-студентите от всички континенти.

Най-младият от холандските университети - University of Humanistic Studies (Universiteit voor Humanistiek, UvH) предлага уникални по рода си бакалавърски и магистърски програми за сферата на висшето образование в Нидерландия. Всички курсове, дипломи и сертификати на висшето учебно заведение от град Утрехт са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските програми на Universiteit voor Humanistiek е 3-4 години, а на магистратурите му – 1-2 г.UvH предлага специалности като Хуманистични науки (Humanistic Studies), Етика на грижата (Ethics of Care) и др. Образователният процес в рамките на този холандски университет се базира изцяло на принципите и идеите, характерни за традицията на хуманизма от миналото до наши дни. Програмите на University of Humanistic Studies също така се основават на приоритетно интердисциплинарния подход и изучаването на дисциплини като етика, философия, социология, социални грижи, религия, обществени науки и много други. Към нидерландското висше училище функционира и т.нар. Graduate School, който предлага висококачествено обучение на кандидат-студентите от Холандия и света в рамките на своята Foundation year (курсът започва през месец януари). Повечето програми на Universiteit voor Humanistiek са на холандски език, но има и такива на английски. Някои от специализациите на Университета за хуманистични науки имат допълнителни профили от типа на: духовно лидерство, мирогледни теории и научноизследователска дейност, образование, „Critical organization and intervention studies” и др.
Учебната година в University of Humanistic Studies (Universiteit voor Humanistiek, UvH) се провежда в рамките на два семестъра – зимен и летен. Паралелно с главните бакалавърски и магистърски програми на висшето учебно заведение, студентите му имат възможност да се включат и в допълнителни курсове за повишаване на техните социални, академични, лингвистични, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да бъдат посещавани включително по време на лятната ваканция. Всички курсове, специализации, дипломи и сертификати на холандския университет са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Общежитие
  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Свободен наем
  • Студентска къща

Администрацията на University of Humanistic Studies (Universiteit voor Humanistiek, UvH) оказва активна консултантска и т.н. помощ на чуждестранните студенти на висшето учебно заведение, относно тяхното удобно и функционално битово устройване по време на следването им на територията на град Утрехт и региона. Най-често става дума за настаняване в студентски общежития и резиденции или за индивидуално или колективно наемане на частни квартири или апартаменти (с ползване на общи помещения от рода на кухня, баня, хол, трапезария, перално и т.н.).

Възпитаниците на University of Humanistic Studies (Universiteit voor Humanistiek, UvH) имат възможност да упражняват разнообразна по вид спортна дейност и физическа активност. Това става, на територията на най-различни центрове, зали и комплекси, намиращи се в рамките на град Утрехт и региона, със собствениците на които висшето учебно заведение традиционно си сътрудничи. Администрацията на Университета за хуманистични науки редовно организира и разнообразни видове екскурзии до градове и региони с туристически и културно-исторически забележителности в цяла Нидерландия и чужбина.