Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Обучение в чужбина

Училища в чужбина

Училища в чужбина

Ако желаете да завършите средно образование в чужбина, Родина ще ви предложи най-престижните училища и колежи. Намерете информация за средното образование и училищата в чужбина!

Университети в чужбина

Университети в чужбина

С Родина можете да изберете подходяща бакалавърска, магистърска и докторантска програма в чужбина. Намерете информация за висшето образование, университетите и техните програми в чужбина!

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences (Hogeschool Van Hall Larenstein) е престижен холандски университет за приложни науки с кампуси в градовете Вагенинген, Леуварден и Велп. Това е уникално нидерландско висше учебно заведение. В него се предлага много повече от едно висококачествено висше обучение в рамките на неговите 31 разнообразни бакалавърски и магистърски специализации. Университетът също така функционира и в пряка връзка с практиката, под формата на „компания на академичното знание”, в която се търсят решения на множество съвременни проблеми свързани със сферите на социалното, икономиката, околната среда и т.н.

Van Hall Larenstein предлага на кандидат-студентите от целия свят качествено висше образование на световно ниво в сфери като селско стопанство, поведенческа и социална култура, бизнес и икономика, храни, педагогика, здравеопазване и медицина, култура и езици, природни науки, услуги и технологии. Този отличен университет за приложни науки е създаден през януари 2003 г. в резултат на сливането (приключило окончателно две години по-късно) на няколко съществували дотогава поотделно престижни висши училища функционирали на територията на северната и източната част на Нидерландия. През септември 2006 г. основният университетски център се премества от град Девентер във Вагенинген. Понастоящем висшето учебно заведение функционира под формата на автономно академично звено, намиращо се под шапката на Wageningen University and Research Centre. Освен във Вагенинген, то има кампуси и в градовете Леуварден и Велп.Van Hall Larenstein University of Applied Sciences предлага отлични бакалавърски и магистърски програми в области от типа на природни науки и околна среда, хуманна и ветеринарна медицина, отговорно предприемачество, мениджмънт, селско стопанство и индустрия и много други. Образованието в рамките на висшето учебно заведение се базира на интердисциплинарния подход и е възможно безпроблемното преминаването на студентите от една специализация в друга. Високото му качество и големите му разнообразни академични достойнства привличат през последните години в Hogeschool Van Hall Larenstein голям брой студенти от целия свят. Van Hall Larenstein предлага програми, които са уникални в световен мащаб. Освен бакалавърски специалности и магистратури, висшето училище също така провежда и курсове за вземане на различни видове сертификати и най-разнообразни такива за следдипломна квалификация. Практическата насоченост на обучението в университета в съчетание с интердисциплинарната му основа предоставя множество възможности на студентите му за чудесна професионална реализация на международния пазар на труда. Възпитаниците на Van Hall Larenstein University of Applied Sciences обикновено се дипломират като чудесни и солидни млади специалисти – експерти в повече от една област. Бакалаврите, които завършват това висше училище, имат възможност също така след това автоматично да продължат обучението си за магистри и в Университета Вагенинген. Van Hall Larenstein работи в тясно сътрудничество с редица компании и провежда активна международна и национална консултантска дейност в множество сфери, което е чудесна опция студентите му да срещнат потенциалните си бъдещи работодатели още на академичната скамейка. Фактически още от самото начало на обучението си във висшето училище възпитаниците му се намират в директен контакт с професионалния живот и практика. Студентите в рамките на учебния процес изготвят множество проекти с изцяло практическа насоченост, упражняват се да бъдат пълноценни експерти и дори мениджъри, имат възможност да провеждат научноизследователска дейност и да правят същевременно теоретични разработки и т.н.

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences предлага чудесни бакалавърски и магистърски специализации на кандидат-студентите от целия свят. Всички негови програми, сертификати и дипломи са изцяло съобразени с духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA). Продължителността на бакалавърските специализации на Hotelschool Den Haag е 3-4 години, а на магистратурите – 1-2 години. Освен бакалавърски програми и магистърски специализации, висшето учебно заведение също така провежда и курсове за вземане на разнообразни по вид сертификати и различни такива за следдипломна квалификация.Програмите и специалностите предлагани в рамките на Van Hall Larenstein University of Applied Sciences са в области от типа на природни науки и околна среда, хуманна и ветеринарна медицина, отговорно предприемачество, мениджмънт, селско стопанство и индустрия и много други. Основните курсове и специалности в рамките на престижното нидерландско висше учебно заведение за приложни науки са 31 на брой. От тях в област селско стопанство са 11, в сферата на поведенческите и социалните науки – 6, в бизнеса и икономиката – 5, в областта хранене и храни – 2, в здравеопазване и медицина – 2 и по една в сфери като езици и култура, природни науки, технологии и услуги.Някои от основните бакалавърски специализации на Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, към които се ориентират кандидат-студентите от чужбина, са следните: международен бизнес и мениджмънт, земеделски бизнес и бизнес администрация, хранителни технологии, животновъдство, иновации в селски райони, мениджмънт на селскостопански системи, мениджмънт и околна среда, мениджмънт на земята и водата, лесовъдство, мениджмънт на производството на цветя, иновации в регионалното развитие и т.н. През последните години престижното нидерландско висше учебно заведение е сключило двустранни споразумения с някои частни български висши училища за организиране на съвместни програми за бакалаври на принципа – две години се учи в България и две в страната на лалетата, като накрая се получава двойна образователна диплома. Освен отличните си бакалавърски програми, Van Hall Larenstein предлага и две 12-месечни магистратури, които се разделят от своя страна на седем специализации. Всяка една от последните е направена така, че да бъде максимално от професионална полза за младите специалисти (включително вече завършили бакалаври, които вече работят) и да бъде солидна крачка по пътя на бъдещото им кариерно израстване и развитие.
Учебната година в Van Hall Larenstein University of Applied Sciences се провежда в рамките на два семестъра – есенен и пролетен. Успоредно с главните програми на висшето учебно заведение, възпитаниците му имат възможност да запишат и множество допълнителни курсове насочени към повишаването на техните лингвистични, обществени, образователни и професионални компетенции и квалификации, които могат да посещават включително по време на лятната ваканция. Всички програми, сертификати и дипломи на Hotelschool Den Haag са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

  • Частни квартири
  • Апартаменти
  • Хостели
  • Свободен наем
  • Студентска къща

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences предлага на своите възпитаници най-разнообразни начини за удобно и функционално битово устройване. В рамките на град Леуварден основната възможност за студентите на висшето учебно заведение е свързана с организацията за студентско настаняване SSH Short, с която университетът има договор за сътрудничество. Битовото устройване предлагано от тази агенция е най-често под формата на единични или двойни стаи в колективно наети с други учащи се апартаменти или къщи с общи помещения като кухня, баня, перално и т.н. Студентите на Van Hall Larenstein в Леуварден могат да си намерят самостоятелно и други по-евтини или удобни за тях варианти за настаняване в частни квартири, хостели и т.н. В рамките на град Велп висшето училище има грижата само да осигури подходящо битово устройване на учащите се, освен ако те изрично не пожелаят друго. В това населено място по тези въпроси Van Hall Larenstein University of Applied Sciences си сътрудничи с агенцията наречена "Stichting Studenthuisvesting". Студентите сключват договор за наем директно с последната. Агенцията обикновено предлага квартири от типа на тези в Леуварден. В град Вагенинген университетът работи с институцията наречена Idealis, Student Housing Wageningen. Тази агенция предлага обикновено обзаведени стаи на студентите, след като те заплатят годишната си такса за обучение. Възпитаниците на висшето училище, идващи от държави-членки на Европейския съюз, плащат и еднократна такса преди да наемат стая с помощта на тази институция в размер на 132 евро. Въпросната такса включва разходите по използване на спално бельо и по почистването, след като напуснете своята квартира. Администрацията на Van Hall Larenstein препоръчва на студентите да си запазят стая във Вагенинген с помощта на тази агенция, колкото се може по-рано, за да бъдат напълно задоволени техните очаквания и нужди ( желателно е това да стане преди 1 юни). Цените на наемите за обзаведени стаи в този град варират от 260 до 330 евро месечно. Студентите на Van Hall Larenstein University of Applied Sciences имат възможност да си наемат стаи и самостоятелно с помощта на интернет или в директен контакт с представителите на частния сектор в тази сфера в град Вагенинген. На сайта на висшето учебно заведение има подробен списък на различни агенции, интернет портали и т.н., чрез които учащите се сами могат да се погрижат за битовото си устройване в Нидерландия.

По време на престоя си в Van Hall Larenstein University of Applied Sciences студентите имат възможност за удоволствие и разтоварване или по-активно да се занимават с множество видове спортни и физически дейности. Това става с помощта на най-различни спортни центрове и зали, намиращи се на територията на холандските градове, в които висшето учебно заведение има кампуси, с чиито собственици то е сключило споразумения за използването на услугите им на преференциални цени. Възпитаниците на университета имат достъп до този вид спортна дейност, след като си вземат специалната студентска карта за намаление. Учещите в Van Hall Larenstein могат да упражняват спортове като волейбол, футбол, ръгби, триатлон и много други. Администрацията на висшето училище за приложни науки също така регулярно организира и екскурзии до разнообразни интересни места и туристически забележителности в Нидерландия и чужбина.