Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Академични събития в ЮЗУ

1
2
3
4


Изминалите дни бяха изпъстрени с академични събития в Благоевградския ЮЗУ "Неофит Рилски". Пред повече от 60 библиотечни специалисти от цяла България в Благоевград бяха представени подобренията и новите решения в програмния продукт "Автоматизирана библиотека" (АБ) и RFID-защита на библиотечните фондове, реализирана в библиотеката на УНСС - София, от "РС-ТМ" ООД. Домакин на срещата бе Университетска библиотека на ЮЗУ "Неофит Рилски". Семинарът откри зам. ректорът на университета по международно сътрудничество доц. дмн Добринка Георгиева. Тя заяви, че духовните огнища на България - библиотеките, все така ще търсят нови посоки, за да водят читателя към необятните пространства на познанието, което обсъжданата програма прави така достижимо за всеки. Срещата се оказа изключително ползотворна, защото убеди всички нас, че не можем да бъдем встрани от онова, което времето диктува, сподели директорът на Университетска библиотека Рая Найденова. Автоматизирана библиотека (АБ) е програмен пакет на "РС-ТМ" ООД и представлява софтуер за цялостна автоматизация на библиотечните процеси, разработени на модулен принцип. Статистиката сочи, че в България тази програма се ползва от 270 библиотеки - читалищни, училищни, университетски, регионални. И няма съмнение, че направената демонстрация в Благоевград ще увеличи чувствително тази цифра. Както каза при представянето на библиотеката-домакин Р. Найденова, ролята на тези духовни средища като научно-образователни, информационни и културни центрове ще нараства все повече, тъй като новите информационни технологии откриват изключителни перспективи и предизвикателства, които успешно могат да бъдат приложени не само в търсене на възможности и ресурси, но и за популяризиране на традиционния източник на информация - книгата. Участниците в срещата бяха впечатлени от условията за работа на студенти и преподаватели Университетската библиотека. Със своите четири просторни читални, които предлагат отлични условия за работа и 155 000 библиотечни единици тя с право е смятана за едно от най-модерните духовни средища не само в България. Тези дни също така в ЮЗУ домакини и организатори на Юбилейната научна конференция с международно участие в чест на 75-годишнинината на един от най-известните съвременни наши българисти и лингвисти проф. д-р Иван Кочев бяха Катедрата по български език при Филологическия факултет и организационен комитет, под председателството на ръководителя на катедрата доц. д-р Лилия Илиева. В дискусията с научни доклади и съобщения се включиха повече от 30 учени от страната и чужбина, между които такива авторитетни имена като чл. кор. дфн Емилия Пернишка, чл. кор. проф. дфн Иван Добрев, голяма група от БАН - н. с. Ана Кочева, ст. н. с. д-р Славка Керемидчиева, ст. н. с. д-р Тинка Костова, ст. н. с. д-р Лиляна Василева, ст. н. с. д-р Донка Вакарелска - Чобанска и др. Преди дискусиите бе представен новоизлезлият научен труд на проф. Кочев "Българска фонология". С решение на Академичния съвет за стимулиране научното израстване на академичния състав всяка година ректорското ръководство на ЮЗУ провежда конкурси. За 2009 г. конкурсът за най-млад доцент, защитил научната степен "доктор на науките" бе спечелен от доцент дсн Валентина Миленкова от Катедрата по социология на Философски факултет. Доц. дсн В. Миленкова работи в Института по Социология при БАН и е гост преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски" от 2000 г., а от 2009 г. е на пълен щат в университета . През 2009 г. придобива научната степен "доктор на социологическите науки". Основните й научни интереси са в областта на социология на образованието, социалните общности, история на университета, иновациите в образованието. Ръководител на проекти, финансирани от Фонда за научни изследвания при Министерство на образованието и науката, Институт "Отворено общество", фондация "Отворено образование". Участва в международни проекти, включително с финансиране по Шеста рамкова програма на Европейския Съюз за периода 2005-2011г., насочен към изследване на "ученето през целия живот". Доц. Миленкова специализира през 1998 г. в Париж, а през 2004, 2005 и 2010 г. е на краткосрочни специализации в Централноевропейския университет Будапеща. Член е на редколегията на сп. "Социология", има издадени около 70 статии в български и международни списания и осем монографии, две от които в съавторство. Последната й книга "Българското училище във фокуса на неравенствата" е издадена през 2009г. от Академично Издателство "Проф.Марин Дринов". Конкурсът за най-млад доктор бе спечелен от гл. ас. Ивета Якова от Катедрата по социология, за най-млад доцент - доц. Станислава Стоянова от Катедрата по психология и за най-млад професор - проф. Ирена Василева от Катедрата по англицистика. Също така в университета от Франция се завърна проф. Николай Цветков, преподавател по Български народни танци в Катедрата по хореография на Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски". В градовете Тулон, Екс ан прованс, Ван и Гап той проведе практически семинари по български народни танци, в рамките на международна програма, в която участват преподаватели от различни страни на Европа и Азия. Интересът към програмата е изключителен, групите са доста големи - в някои от градовете като Ван примерно надхвърлиха повече от 120 души, каза проф. Цветков. Предпочитанията на участниците към българския фолклор се определя от дълбоките национални традиции, в които се усеща красотата на една от най-старите европейски цивилизации, добави той. През месец август за трети пореден път ЮЗУ "Неофит Рилски" ще бъде домакин на Научно-практически семинар по български народни танци "Бачиново-2010". Организатор на проявата е Катедрата по хореография и се очакват участници от Белгия, Холандия, Дания, САЩ, Швеция и др.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+