Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Fachhochschule Vorarlberg (FHV) идва на „Образование без граници”

1
2
3
4
5


Между 16 и 18 март в Националния дворец на културата в София тази година ще се проведе за шести пореден път най-престижното и голямо изложение за висше и средно обучение в чужбина и у нас - "Образование без граници". Освен Виенската дипломатическа академия, представител на Република Австрия на мащабната проява ще бъде и едно от най-значителните висши учебни заведения от сферата на приложните науки в страната на Моцарт - Fachhochschule Vorarlberg (FHV). Университетът за приложни науки Ворарлберг е единственият по рода си в рамките на едноименната австрийска провинция и се намира в най-големия регионален център – Дорнбирн. Висшето учебно заведение е основано през 1989 година и постепенно, заради високото качество на предлаганото от него образование, успява да се наложи като един от националните лидери в областта на приложните науки, да завоюва име и да привлича все по-голям брой студенти от чужбина.

Fachhochschule Vorarlberg (FHV) има департаменти по инженерство, бизнес, медии, дизайн и социални дейности. Той и Педагогическият университет Ворарлберг са единствените висши училища в тази област на Австрия. След основаването си в края на 80-те години на миналия век, Университетът за приложни науки Ворарлберг постепенно се разраства и в учебната му програма навлизат редица нови специалности (дори за тогавашната и днешната система на австрийското висше образование). През 1992 г. започва да се изучава курс по манифактурна автоматизация, а през 1994 г. се въвежда и такъв по фабрична автоматизация. През следващата година също така в учебните планове на FHV навлиза и специалността "Бизнес процес и проектен мениджмънт". През 1996 г. Fachhochschule Vorarlberg се премества в нов, модерен и просторен образователен комплекс на територията на т.нар. "Старо училище" в района Дорнбирнер Ах. През първото десетилетие на новия век университетът за приложни науки започва бурно да се разраства и още към 2002 г. в него вече се предлагат редица специалности от сферите на техническите и бизнес науките, дизайна, информационните и комуникационни технологии и т.н., а към края на същата година са въведени и някои дисциплини от областта на социалните дейности. През март 2001 г. започва да се преподава и курс за следдипломна квалификация наречен "Международен мениджмънт", който има подчертано интернационален профил и е насочен към студентите от чужбина (фокусиран е върху проблемите на мениджърската дейност в международен план и различните световни културни специфики и взаимовръзки). Въпросният курс понастоящем е инкорпориран в рамките на програмата по бизнес администрация, във връзка с преминаването на Университета за приложни науки Ворарлберг към бакалавърската – магистърска система, като понастоящем специализациите на висшето учебно заведение са напълно адаптирани към духа и изискванията на Болонския процес и European Higher Education Area (EHEA).

С активната си висококачествена образователна и научноизследователска дейност постепенно Fachhochschule Vorarlberg се превръща във влиятелен академичен и научен център в своя австрийски регион и има голямо значение за просперитета на икономиката на провинция Ворарлберг. В периода 2002-2004 г. във висшето учебно заведение се въвеждат и бакалавърските програми по бизнес администрация и индустриално инженерство. През септември 2004 г. започва да се преподава и магистърски курс в рамките на пет семестъра по микро и нанотехнологии, а няколко години по-късно (2007 г.) в учебните планове са включени и магистратурите по бизнес администрация, компютърни науки, мехатроника и интермедии. През първото десетилетия на новия век Университетът за приложни науки Ворарлберг започва да развива и активна научноизследователска дейност, обхващаща сфери като микротехнологии, процесово и продуктово инженерство и нови масови технологии, като във връзка с това в корпусите на FHV са изградени и множество нови, модерни лаборатории. Общата териториална, образователна и технологична площ на Fachhochschule Vorarlberg постепенно се разраства до 10 000 квадратни метра, а през ноември 2005 г. към университета се открива и ново, модернизирано учебно-изследователско крило. През 1997 г. към висшето учебно заведение започва да функционира и престижната обществено академична институционална структура наречена Fachhochschule Vorarlberg GmbH. Понастоящем единствен собственик и управляващ Университета за приложни науки Ворарлберг е общинската власт на едноименната австрийска провинция. В момента към FHV развиват активна научноизследователска дейност три основни научни центъра: Изследователският център по микротехнологии, Изследователският център по нови масови технологии и Изследователският център по процесово и продуктово инженерство.

Понастоящем Fachhochschule Vorarlberg предлага на кандидат-студентите от Австрия и целия свят следните основни курсове, програми и специализации. За получаване на призната навсякъде бакалавърска степен: международен бизнес (програмата има вариант и за задочници), компютърни науки – софтуерно и информационно инженерство, мехатроника, медиен дизайн, социална дейност, индустриално инженерство (и тази специалност има и вариант за задочно обучение). За получаване на официално призната навсякъде магистърска степен: бизнес администрация (специализацията има вариант и за задочници), бизнес процесово инженерство, финанси и контрол, международен маркетинг и продажби, компютърни науки, интермедии (програмата съществува и във вариант за задочно обучение), мехатроника и от 2010 година – магистратура по социална дейност (също имаща вариант и за задочници). Университетът за приложни науки Ворарлберг предлага и още две магистърски специалности на половин учебно време – по международен мениджмънт и микро и нанотехнологии. Курсовете и програмите в рамките на Fachhochschule Vorarlberg имат фиксирана дължина – за получаване на бакалавърска степен студентите се обучават шест семестъра, а бъдещите магистри учат общо от три до четири семестъра.

Предлаганото висококачествено висше образование от Университета за приложни науки Ворарлберг има подчертано практическа насоченост и подготвя випускниците му повече от надеждно и адекватно за бързо променящите се условия на съвременния пазар на труда на 21 век. Още по време на своето обучение студентите на FHV имат реална възможност да се срещнат със своите потенциални бъдещи работодатели, в рамките на различни научни проекти и форуми, на стажове и т.н. Fachhochschule Vorarlberg има строго определена структура, по отношение на местата за обучение и дължината на курсовете и учебните часове и възпитаниците му съответно притежават едно удобно и фиксирано учебно време. Това, според администрацията на университета, означава, че изучаваният материал е разпределен през годините максимално функционално и няма "празни" лекции, които да не са от полза на студентите, които излишно да им губят времето под формата на формално запълнени програми. Някои от основните, базисни характеристики на процеса на обучение в Университета за приложни науки Ворарлберг са: работа в малки групи по теми и проблеми пряко и конкретно намиращи отражение в практиката, изчистена рамка на учебните часове и програма притежаващи ясна и функционална образователна структура, висок процент на лектори с опит в частния икономически и бизнес сектор, широко прилагане на иновационни педагогически практики и оказване на интензивна помощ на студентите в рамките на процеса на обучение, строго фиксирани и конкретни възможности за реализиране на съвместни проекти с представители на фирми и компании и с чуждестранни висши училища и прекарване на поне един семестър в чужбина, профилирано изучаване на специализирани корпуси от знание съчетани с придобиване на задълбочена обща и социална култура, както и на важни методологични компетенции, образование протичащо в отлична среда – високотехнологизирана, с широко прилагане на иновационни практики и нови технологии на фона на една модерна образователна инфраструктура, разполагаща с отлично оборудване, плюс провеждане на по-голям брой текущи изпити по време на семестрите, формиращи крайните оценки за годината, но за сметка на това по-къси, по-удобни за студентите и много по-функционални от класическия тип изпитване.

Ръководството на Fachhochschule Vorarlberg се гордее с факта, че висшето учебно заведение има редица преимущества в сравнение с класическия тип университети, в които се преподават и технически дисциплини. Курсовете в последните обикновено са претоварени излишно с теория и са по-подходящи за млади хора, които приоритетно са се насочили към академична кариера, а не толкова за тези, искащи да се реализират в частния бизнес и изобщо в практиката. Програмите в класическите университети най-често нямат строго фиксирани параметри, като на студентите се делегира възможността понякога лекомислено да могат да забавят интензивността на обучението си и в крайна сметка нерядко те влизат там да се обучават за "определен" срок от време, който практически по силата на най-различни обстоятелства се удължава. Курсовете в класическия вид висши училища обикновено се провеждат на най-различни места, като за това няма строги регламенти и по правило учебната работа не се извършва в малки групи, защото се създават условия за "пренаселеност" на посещаемостта, за липса на достатъчно места в отделните модули и за наличие на редица други фактори, също забавящи интензитета на конкретното обучение. Характеристиките на типичния вид университет са: студентите се самоорганизират и това води до пренаселеност на курсовете, има широка палитра от често пъти излишни за конкретната практика курсове, в които учащите се губят ценно време поради недостатъчна информираност, на какво точно следва да наблегнат, за да си намерят в бъдеще добра работа, не се работи функционално в по-малки групи, а за сметка на това на студентите не се обръща достатъчно внимание в по-големите такива, в които те остават по-анонимни и така могат лесно да изостанат от по-напредналите, набляга се повече на по-формалната теоретична подготовка, която няма как да е ориентирана максимално функционално за обучаващите се към най-съвременната практика, има по-малко изпити, но за сметка на това последните са по-тежки, по-дълги и натоварват повече (и излишно) студентите.

Fachhochschule Vorarlberg често наричан просто Университетът Ворарлберг е абсолютната противоположност на гореописания маниер на преподавателска дейност. Той дори комбинира най-положителните черти на класическия тип университетско обучение, стремейки се по всякакъв начин да избягва характерните за него недостатъци. По този начин възпитаниците на FHV имат възможност да разширят и общата си култура с помощта на едно интердисциплинарно образование и да останат същевременно на така полезното за бъдещото им кариерно развитие поле на конкретната практика, което по-тясно ги специализира и профилира. Също така студентите на Ворарлберг могат сами функционално да избират модулите, в които ще се включат с оглед на индивидуалните си нужди, нагласи и предпочитания. Fachhochschule Vorarlberg притежава един висококвалифициран и многостранно компетентен преподавателски състав и широко разчита на многообразните форми на международно сътрудничество с различни именити чуждестранни висши учебни заведения за реализацията на възпитаниците си зад граница, особено на ниво магистратури, най-разнообразни следдипломни квалификации, докторантски програми и т.н. За високата компетентност и квалификация на студентите на FHV допринася и качеството на научноизследователската дейност, в която те са въвлечени в рамките на отлично структурирани екипи по време на своето обучение. Според специалистите, FH Vorarlberg е един чудесен избор за продължаване на образованието в чужбина за хора с идеи и отвореност към новия опит и иновациите във всички сфери на знанието и живота, съчетана с една отговорност и нагласа да реализират възможностите и компетенциите си в рамките на бъдещата си стабилна, международна кариера. Университетът от австрийския град Дорнбирн е и една отлична среда за личностното и академично развитие на всеки способен и амбициозен да се докаже млад човек.

Модерният, притежаващ отлична, съвременна образователна инфраструктура Fachhochschule Vorarlberg, посредством своите специализирани институционални звена оказва всестранна помощ и най-разнообразни по вид и същност услуги на своите студенти. Така например, чрез своя център за човешки ресурси, FH Vorarlberg се опитва пълноценно да подпомага тяхната професионална ориентация и академична реализация. В този отдел има минимум бюрокрация и се предлага в максимален обем конкретна консултантска и всякакъв друг тип ефективна помощ. Благодарение на усилията на този център, студентите на австрийския университет за приложни науки могат: да получат винаги актуална информация и подходящ консултантски мениджмънт по отношение на свободните работни места и оптималното структуриране на личния си бюджет, да разчитат на помощ относно процедурите за кандидатстване за една или друга работна или академична позиция, да могат да се консултират за администрирането на персоналните си данни, да разчитат на помощ при сключване на договори с работодатели и при всякакви други подобни казуси свързани с обработването и изготвянето на официални документи, да получат консултация относно размера и качеството на труда си и заплащането за същия, да разчитат на помощ по отношение на всестранен кръг от проблеми: социални осигуровки, здравни и трудови застраховки, австрийско национално и обичайно право, разходи по време на пътувания и много други. За защитата на интересите на чуждестранните студенти в Fachhochschule Vorarlberg, както и за цялостната международна дейност на университета, се грижи и специализирания международен отдел към FHV.

Освен идващият за първи път на изложението "Образование без граници" Университет за приложни науки Ворарлберг, вторият представител на Австрия, който участва в неговите рамки, е Виенската дипломатическа академия. В шестото поредно, станало традиция през последните години, издание на най-престижната и мащабна проява, свързана със средното и висше обучение в чужбина, организирана в България (16-18 март, Национален дворец на културата, София) участват още именити и най-разнообразни учебни заведения и организации от академичната сфера на страни като: Нидерландия, Испания, Швеция, Германия, САЩ, Дания, Канада, Италия, Япония, Естония, Индия, Румъния, Хърватска и т.н.

За повече информация за условията за кандидатстване и обучението в най-добрите университети в света, консултации и контакти:

РОДИНА - България,
гр. София 1000
ул. "Ген. Й. Гурко" 74, ет. 1
Телефони: +359 2 988 86 04
+359 887 099 730
Факс: +3592 950 25 11
E-mail:office.bery1@gmail.com

РОДИНА – България,
гр. Варна 9000,
ул. Любен Каравелов № 6
Телефони: 07001 84 48
0885 31 24 60
Факс: +3592 950 25 11
E-mail:sofia_varna@abv.bg

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+