Родина — Образование без граници Образование без граници

0700 18 448на цената на 1 импулс

Конкурс за студентски, докторантски и други проекти на Robert A. and Virginia Heinlein Prize Trust

1
2
3
4


Фондацията за наградата на името на Робърт и Вирджиния Хайнлайн (Robert A. and Virginia Heinlein Prize Trust) обяви началото на новата си кампания. Срокът за подаване на документи за същата е 15 май 2011 година. Конкурсът се нарича „Полет в бъдещето” (Flight into the Future) и се прави в памет на известния американски писател Робърт Хайнлайн, който е един от основоположниците на съвременната научна фантастика. Състезанието тази година е посветено и на 50-годишнината на полета на Юрий Гагарин в космическото пространство, който е бил първата голяма крачка към мечтата на автора на „Звездни Рейнджъри” за космическо бъдеще на човечеството.

 

Основната цел на конкурса е да открие и подкрепи талантливи млади изследователи и да поощри творческата им активност, насочена към мирното усвояване на космоса. Надпреварата се явява част от проекта „Наградата Хайнлайн”, който се реализира, за да поощрява търговската дейност в космическото пространство. До конкурса се допускат проекти на граждани на Европа, Русия, Африка, Близкият Изток и Индия – и на студенти от местните университети, аспиранти, докторанти и млади специалисти, независимо от гражданството им, с което се отчита интернационалния характер на съвременната академична общност.

 

Участниците в състезанието са длъжни да представят описание на перспективен проект в сферата на усвояването и използването на космическото пространство за мирни цели, в който да има значителен потенциал и чиято реализация би притежавала съществен икономически ефект. Представяните на конкурса работи са длъжни да включват, както научно-техническа, така и техническо-икономическа обосновка (бизнес-план), потвърждаващ възможността за практическата им реализация и очаквания от тях финансов и социален ефект.

 

Проектите могат да бъдат, както на индивидуални участници, така и на авторски колективи, в чийто състав могат да влизат максимум трима души. Регламентът допуска подобни екипи да имат и научен ръководител. Съдържанието и структурата на конкурсните работи трябва да съответстват на общоприетите изисквания и стандарти за оформление на авторски проекти от научно-технически характер. При получаването на конкурсните работи, Организационният комитет ще се ръководи от това, че те носят открит характер и не съдържат информация за ограничено разпространение, включително секретна такава или предназначена за служебно ползване или над която се простират правилата за търговска конфиденциалност. Отговорността за разпространяването на подобен тип информационни ресурси пада изцяло върху авторите на съответните проекти.

 

Всички авторски права остават за авторите на конкурсните разработки. Организационният комитет ще съблюдава режим на конфиденциалност при разглеждането на проектите и ще изисква същото от привличаните за оценяването им експерти. Така или иначе, обаче авторите се предупреждават, че представеното от тях съдържание по един или друг начин може да получи публична разгласа. Регламентът предполага, че проектите, които бъдат наградени, ще бъдат публикувани. Освен това, на авторите се предлага да включат в тях и раздел „Анотация”, съдържащ кратко описание на работите в такъв вид, че да предполагат общодостъпен тип публикация от името на Организационния комитет, независимо, дали ще бъдат отличени. Организаторите поемат ангажимента при възможност да привлекат вниманието към проектите на представителите на различни компании.

 

Работните езици на конкурса „Полет в бъдещето” са английски и руски. Приемат се копия на работите в електронен вариант на всеки един от тези езици във формат .rtf (Rich Text Format) или .doc MS Word. Допуска се използването на програмата за архивиране ZIP като улеснение на участниците. Обемът на работите не бива да превишава 80 машинописни страници. Всички те трябва да бъдат обозначени със специален девиз, състоящ се от една или няколко думи, който да бъде използван от организаторите за анонимна оценка на проектите от експерти. В случай, че самите автори не посочат подобен девиз, то Организационният комитет си запазва правото да посочи и използва такъв. В отделен файл, приложен към електронното писмо, под същия девиз се представя рецензия на научния ръководител, ако такъв има, сведения за автора или авторите и за научния им ръководител. В случай, че работата е изпълнена от авторски колектив, то списъка с имената на авторите следва реда и логиката, съответстваща на персоналния принос на дадено лице към проекта. Допълнителните изисквания към оформлението на работата ще бъдат публикувани на сайта на конкурса - http://www.heinleincontest.info

 

Конкурсните проекти ще бъдат оценявани и награждавани от експертна комисия в съответствие с няколко основни критерия. Първият от тях е иновативността и оригиналността на работата. Вторият – икономическият и социален ефект от нея. Третият – научно-техническата й обоснованост и дълбочина. И на четвърто място -  достоверността и инвестиционната привлекателност, отразена в бизнес-плана. На всеки от победителите ще бъде връчена почетна диплома от фондацията. Класираният на първо място проект ще бъде удостоен с наградата „Полет в бъдещето” и с парична премия, предоставена от фондацията в размер на 10 000 щатски долара. Съответно второто и третото място ще получат – 2000 и 1000 долара. Всички парични награди ще бъдат изплащани на авторските колективи на равни части, освен ако със специално съглашение между авторите и организаторите не бъде уговорено друго.

 

Конкурсните работи трябва да бъдат изпращани на адреса на Организационния комитет - contest@heinleincontest.info до 15 май догодина с приложена подробна информация за участниците в проекта и техния научен ръководител. Експертна комисия ще подбере от изпратените работи десетте най-добри и на представилите ги автори ще бъдат изпратени покани за участие във финала на конкурса, където те ще трябва да направят презентация на проектите си пред членовете на експертното жури. Финалните презентации и края на конкурса ще бъде в първата седмица на юли догодина в един всепризнат европейски център за космическа наука и промишленост. Награждаването ще се състои на рождената дата на писателя Робърт Хайнлайн – 7 юли. Организационният комитет разполага с ограничена възможност за финансова поддръжка на участниците в конкурса за разходите по пътуването им и за хотел.

 

Организаторите препоръчват на всички, планиращи да вземат участие в състезанието, предварително да се регистрират. Попълнените предварителни заявки за участие в конкурса трябва да бъдат изпращани на адрес - contest@heinleincontest.info  Организационният комитет планира да изпраща на подалите подобни заявки различни информационно-методически материали. Организаторите ще потвърждават получаването на всички електронни писма, пристигащи от участниците. Регистрационната форма за желаещите да участват в конкурса е публикувана на сайта http://www.heinleincontest.info Информация за тях също ще бъде помествана на този адрес. Въпроси по съдържанието и условията на конкурса се приемат и им се обръща надлежното внимание, казват още организаторите на „Полет в бъдещето”.

Автор: vaspras1

Работа при нас

Имаме сводобни работни позиции за промоутъри и офис мениджър.

Google+